Thứ tư, ngày 26/06/2019 11:01:10
Check mail
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Công văn
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức
Đào tạo
Xem điểm
Đăng ký học
Tài liệu
Thư viện ảnh
Video clip
Diễn đàn
Liên hệ
Chủ đề tài nguyên
Văn bản pháp quy
---------------------------------------------
Giáo trình học tập
---------------------------------------------
Phần mềm tin học
---------------------------------------------
Tài liệu tham khảo
Nội qui Trung tâm
Ngày cập nhật: 3/23/2011 9:39:00 AM
Số lần tải: 29     Dung lượng: 417.5 KB

NỘI QUI TRUNG TAÂM

 I. Ñoái töôïng aùp duïng:

§         Noäi quy aùp duïng cho hoïc vieân Trung Taâm Daïy Ngheà Nghieäp Vuï Du  Lòch Khaùch Saïn Quoác Teá Yasaka-Saigon-Nhatrang;

II  Noäi qui ñoái vôùi hoïc vieân :

§         Khi ra vaøo khaùch saïn phaûi tuaân theo söï höôùng daãn cuûa nhaân vieân baûo veä, xuaát trình theû hoïc vieân khi ñöôïc yeâu caàu.

§         Hoïc vieân khi chaïy xe ra - vaøo Khaùch Saïn phaûi döøng xe đúng vaïch quy ñònh, daãn boä xe vaøo – ra vaø ñeå ñuùng nôi quy ñònh theo höôùng daãn cuûa nhaân vieân Baûo veä.

§         Ñi hoïc ñuùng giôø, luoân mang baûng teân khi vaøo Khaùch Saïn hoïc caùc lôùp nghieäp vuï.

§         Nghæ hoïc phaûi coù ñôn xin pheùp hôïp leä, khoâng töï yù boû hoïc giöõa giôø, hoïc vieân nghæ hoïc quaù 05 ngaøy trong toaøn boä thôøi gian khoaù hoïc seõ khoâng ñöôïc thi cuoái khoùa.

§         Trang phuïc goïn gaøng, saïch seõ vaø ñuùng quy ñònh cuûa Trung Taâm. Nam phaûi boû aùo trong quaàn, khoâng mang deùp leâ khi leân lôùp hoïc.

§         Giöõ gìn veä sinh khu vöïc xung quanh vaø trong lôùp hoïc.

§         Baûo quaûn, giöõ gìn taøi saûn cuûa Trung Taâm cuõng nhö cuûa Khaùch Saïn, khoâng töï tieän söû duïng caùc thieát bò giaûng daïy ñaõ laép ñaët, boá trí saün ôû phoøng hoïc.

§         Khoâng töï yù mang taøi saûn, thieát bò, vaät duïng cuûa Trung Taâm cuõng nhö cuûa Khaùch Saïn ra ra ngoaøi khi chöa ñöôïc pheùp.

§         Khoâng huùt thuoác, uoáng röôïu bia, mang ñoà aên, thöùc uoáng vaø gioû xaùch khi leân lôùp hoïc.

§         Không được sử dụng thang máy của khách, không lai vãng, đi lại lộn xộn các khu vực Khách Sạn trong giờ học cũng như khi ra về.

§         Hoïc vieân töï giöõ caùc tö  trang  caù nhaân mang theo.


   

 

 

 

      

Ngôn ngữ
Tiêu điểm
Nghiệp vụ Bếp Âu - Việt ( Cooking)
---------------------------------------------
Trưởng Bộ Phận Lễ Tân
---------------------------------------------
Trưởng Bộ Phận Bếp
---------------------------------------------
Trưởng Bộ Phận Nhà Hàng
---------------------------------------------
Trưởng Bộ Phận Buồng
---------------------------------------------
Nghiệp vụ Pha chế rượu ( Bartender)
---------------------------------------------
Nghiệp vụ Lễ tân Khách sạn Quốc tế ( Front Office)
---------------------------------------------
Kỹ thuật làm bánh
---------------------------------------------
Tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng khách sạn
---------------------------------------------
Nghệ thuật cắt tỉa
---------------------------------------------
Quản lý nhà hàng tiêu chuấn quốc tế
---------------------------------------------
Quản lý Khách sạn vừa và nhỏ (Small and Medium size hotel Management)
---------------------------------------------
THAM QUAN KHU DU LỊCH MYSTERY BEACH 29/5
---------------------------------------------
Nghiệp vụ bếp việt âu 2018
---------------------------------------------
Trao đổi với chuyên gia PUM ngày 18-4
Tìm kiếm